História otázky

Dejepis – otázky

Mzda v trhovej ekonomike je:Peniaze plnia nasledujuce zakladne funkcie:Kapital moie mal podobu:Vefkosf ponuky na trhu je reakciou napr. na:Velhosf dopytu pa vyrobku na trhu reaguje na:Co je cena?Kedy posobi optimalne trhovy mechanizmus?Medzi hlavne cesty...

Dejepis – otázky

094 EKONÓMIA Ekonomicku voľbu /spravanie sa/ ovplyvňuje priameProduktivita prace jeKonvertibilita jeObchodna bilancia krajiny jePlatobna bilancia krajiny jeDotacie v statnom rozpocte suIndex zivotnych nakladov je ukazovatel’omCim je privatizacia uskutocnovana v sucasnosti v nasej ekonomike?Rozvoj struktury...

Dejepis – otázky

095 Za vyznamne svetove ekonomicke integrovane zoskupenia statov sa daju pocitaf:Co je to Montanna unia?Europske zdruzenie vol’neho obchodu je:Devizy su:Valuty su:Embargo je:Clo je:Medzinarodna defba prace je:Urok je:Renta jeZisk firmy je:Dividenda je aky prijem?Akcia je:Ako...

Dejepis – otázky

092 82Kto vali predsedu Narodnej rady SR?Ake organy su vybory Narodnej rady SR?0 ktorych otazkach sa musi konat‘ referendum?Co nemoie byt‘ predmetom rozhodovania referendom?Kto ma pravo zucastnif sa na referende?Kto vyhlasuje referendum?Kto je hlavou...

Dejepis – otázky

093 Kto maze podaf navrh na zacatie konania pred Ustavnym sudom SR?Je mozne podaf opravny prostriedok voci rozhodnutiu Ustavneho sudu SR? Kofko sudcov ma Ustavny sud SR?Z koAcych osob, zvolenych Narodnou radou SR, vymenuje...

Dejepis – otázky

090 Abdikacia jePojem determinizmus znamenaPojem indeterminizmus znamenaAutokracia jeOpakom prava jeOpakom unitameho statu jePravny poriadok statu jeGim sa zaobera sociologia ako veda?Co urcuje zaradenie jedinca do socialnej struktury v spolocnosti?Co rozumieme pod pojmom pravne vedomie?V...

Dejepis – otázky

091 Ktory statny organ vykonava kontrolu hospodarenia s rozpoctovymi prostriedkami, so stat-nym majetkom, majetkovymi pravami a pohl’adavkami statu?Od koho pochadza statna mac?Co tvori statne symboly Slovenskej republiky?Ake su zakladne prava a slobody?Komu sa zarucuju...

Dejepis – otázky

088 Ktore filozoficke osobnosti zili v tzv. sokratovskom obdobi vyvoja greckej filozofie?V ktorom obdobi bolo pravne myslenie Grekov najplodnejsie?Ake typy pravnych kultur poznate?Cim sa zaobera pravna komparatistika?Co maju spolocne staty patriace do tej istej...

Dejepis – otázky

089 Pojem politika vyjadrujePojem pluralita vyjadrujePojem referendum znamenaPojem amnestia tiez znamenaPojmom parlament mozno rozumiefMedzi pojmami demokracia a autokracia je aky vztah?Pravo je nevyhnutnym clankom kazdej spolocenskej kultury. Upravuje vzfahy medzi kyrn?Kto sa povazuje za...