História otázky

Dejepis – otázky

025 Aké postavenie mala v Uhorsku žoldnierska armáda Jana Jiskru z Brandysa v I. polovici 15. stor.?Koho podporovala stredná šľachta a zemianstvo proti prohabsburskej skupine uhorských magnátov v polovici 15. stor.?Aké postavenie a činy...

Dejepis – otázky

0 čo sa usiloval a čo zorganizoval najbohatsi veľmož Uhorska, ostrihomsky arcibiskup Tomáš Bakocz, začiatkom 16. storočia?V roku 1653 sa Cromwell vyhlásil za:Keď‘ zomrel Cromwell, čoskoro sa obnovila stuartovska monarchia. Stalo sa tak roku:Aká...

Dejepis – otázky

026 Koncom 16. A 17. Storočí poľský štát mal charakterBudovanie absolutistického sl’achticko-nevol’nickeho štátu v Rusku v 18. storočí bolo die-lorn panovníkov:K čomu došlo v období sevemej vojny (1700-1721)?Výsledkom reforiem ruského cára Petra l. (1689-1725)...

Dejepis – otázky

023 Priekopnikmi akého nového duchovného hnutia boli v Taliansku D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio?Ktorí umelci boli v Taliansku už začiatkom 14. stor. priekopníkmi nového duchovného hnutia humanizmu?Ktorí umelci vynikli v Taliansku v období...

Dejepis – otázky

Aké osobnosti ešte pred polovicou 16. stor. boli zakladateľmi švajčiarskej reformácie?Aké náboženské vyznanie vzniklo v polovici 16. stor. z nemeckej šľachtickej reformácie?Aké protestantské vyznanie sa šírilo ad polovice 16. stor. vo Švajčiarsku, západnom a...

Dejepis – otázky

024 Aké sociálne následky malo v Anglicku v 16. stor. rozširovanie chovu oviec tzv. ohradzo-vanim?Ktorá európska krajina sa stala klasickou krajinou tzv. pôvodnej akumulácie kapitálu?S panovaním ktorej dynastie sa spája v Anglicku prechod k...

Dejepis – otázky

Ako sa volal panovník Vychodofranskej ríše (i nemeckej), ktorý r.955 aj pomocou ceske-ho kniežaťa Boleslava I. zastavil prienik maďarských kmeňov na rieke Lech?Ktorým víťazstvom zastavil Oto I. r.955 prenikanie maďarských kmeňov do strednej Eu-ropy?Ktorý...

Dejepis – otázky

Češky stavovsky snem v r. 1619 pozmenil ústavu českých krajín aNajmä pre ktoré nariadenie Ferdinanda II. opúšťali krajinu tisíce rodia českej šľachty, duchovenstva, remeselníkov a kupcov?V dánskej a švédskej vojne, v období tridsafrocnej vojny,...

Dejepis – otázky

022 Z akých zložiek /frakcii/ sa skladal široký front prívržencov kalicha v husitskej revolúcii /1419 – 1437/?Ako sa skončila bitka pri Lipanoch 30. mája 1434?K akej vyššej forme organizácie prace smerovala jednoduchá kooperácia výroby...

Dejepis – otázky

V ktorom roku sa uskutočnila výprava K. Kolumba, na ktorej objavil Ameriku?Na čo upozornil taliansky obchodník a cestovateľ’ A. Vespucci, ohľadom krajín objavených K. Kolumbom na druhom brehu Atlantiku?Prečo dostal kontinent objavený K. Kolumbom...