História otázky

Dejepis – otázky

083 Co tvori univerzalny system ochrany I’udskych prav?Ktore z dokumentov sa stali medznikmi na ceste k medzinarodnej uprave I’udskych prav a ich ochrane?V ktorom obdobi sa presadilo chapanie I’udskych prav ako medzinarodny problem?Aky sud...

Dejepis – otázky

084 Kto moze rozviazaf pracovny pomer vypoved’ou?Ktore prava patria do tzv. druhej generacie I’udskych prav?V ktorom oddieli nasej ustavy su obsiahnute hospodarske, socialne a kultume prava?Slobodu zhromazd’ovania mozno obmedzit‘, len ak je to nevyhnutne...

Dejepis – otázky

082 Co charakterizuje helenisticke obdobie greckej filozofie?Ake obdobia vyvoja filozofie v Grecku poznate?Kde je pociatok dejin filozofie?Co je to dualizmus?Co je to monizmus?Z coho vychadzaju idealisticke smery vo filozofii?Co je opakom materialistickej filozofie?Co charakterizuje...

Dejepis – otázky

080 ~i w IVI dl note) stredovekej filozofie?Aky bol obsah a vysledky cinnosti ibn Sina?Kde sa nachadzali centra stredovekej arabskej filozofie?V ktorom diele rozpracoval A. Augustin koncepciu dejin?Aka je A. Augustinova koncepcia dejin?Go je...

Dejepis – otázky

081 Ake druhy duse rozlisuje Aristoteles?Z akych prvkov sa pod[a Aristotela skladaju nebeske telesa?Je aj podl’a Aristotela Zem v strede Vesmiru?Z akych prvkov sa podfa Aristotela skladaju telesa sveta?Go znamena v logike princip vylucenia...

Dejepis – otázky

079 Ake smerovanie novovekej filozofie predstavuje B. Spinoza?Ake zakladne diela napisal Th. Hobbes?Aku formu vlady povazoval Th. Hobbes za najlepsiu?Cim je znamy Th. Hobbes?Kto sa venoval uceniu R. Descarta na Tmavskej univerzite?Ktore pravidla a...

Dejepis – otázky

078 ~~ ~~acu wi t I al III ly „crnii aieoo o vychove“?Je podl’a J.J.Rousseaua mozny navrat do „prirodzeneho“ stavu?Co je jadrom dicta „Rozprava o vedach a umeniach“ (J.J. Rousseau)?Ake je najdolezitejsie dielo P....

Dejepis – otázky

076 OBČIANSKA NAUKA Kto povedal, ze „Hranice mojho jazyka su hranicami mojho sveta“?Co je to semantika?birn sa zaobera analyticka filozofia?Kto bol T. de Chardin?Ktory prud je v katolickej filozofii najvyznamnejsi?Co je kriterium pravdivosti v...

Dejepis – otázky

077 Ako nazyvame filozofiu ad polovice 19. star.?Kto na Slovensku reagoval na klasicku nemecku filozofiu, najma na dicta G. W. F. Hegla?Ako hodnotil G. W. F. Hegel narody, ktore nemaju stat?Co je pod(a G....

Dejepis – otázky

073 P.O.Hviezdoslav vytvoril:Jonas Zaborsky je autorom diel:Jan Palarik napisal divadelne hry:Okrem literamej cinnosti sa venovali redigovaniu casopisov:Do prvej generacie slovenskych realistov patria:Po obdobi romantizmu prevladol v slovenskej literature:Vyvin modemej svetovej dramy ovplyvnil:K vyznamnym historikom...