História otázky

Dejepis – otázky

074 Pod osvietenstvom rozumieme:Pod vplyvom osvietenstva sa z neskoreho baroka vyvinul:Slovensky literamy klasicizmus predstavuju diela autorov:J.B. Poquelin-Moliere je autorom diel:Tmava sa stala koncom 18. star. sidlom:Slovensky spisovny jazyk bol kodifikovany koncom 18. stor. na...

Dejepis – otázky

075 Rozklad slovenskeho literameho romantizmu nastal kedy?Kto zo slovenskych spisovatel’ov pocas Bachovho absolutizmu zil pod policajnym dozo-rom?Kultumopoliticky mesacnik, obnoveny zaciatkom 50-tych rokov 19. star., sa volal:Slovenske pohl’ady z r. 1851 redigoval:Pestbudinske vedomosti redigoval:Na umelecke...

Dejepis – otázky

071 Ernest Hemingway dostal Nobelovu cenu za dielo:Tematiku druhej svetovej vojny a SNP spracovali ktori slovenski spisovatelia?Problematiku druhej svetovej vojny stvamili ktori svetovi spisovatelia?Obefami fasizmu sa stali ceski autori:0 spolocnom postupe slovenskych spisovatel’ov proti...

Dejepis – otázky

072 Za nadrealistov sa povazovali ktori slovenski basnici?Pod nazvom Dies irae vyslo koho literame dielo?Predstavitel’om vitalizmu v slovenskej poezii bol:K prvej vine slovenskej basnickej avantgardy pa prevrate (1948) patrili:Medzivojnovu umelecku tvorbu ovplyvnili:V medzivojnovom obdobi...

Dejepis – otázky

069 Europske spolocenstvo atomovej energie bolo zalozene:Europske hospodarske spolocenstvo bolo zalozene:Europska rada vznikla na zaklade zmluvy podpisanej kde a kedy?Europska rada ma sidlo v:Pocet ucastnickych statov Malej dohody bolByvala CSFR sa stala clenom Rady...

Dejepis – otázky

070 SLOVENSKA A SVETOVA LITERATURA Literamu postavu Raskol’nikova vytvoril:Stendhal, Balzac a Flaubert vo svojich dielach zobrazuju najma:Europsky realizmus uprednostnuje z literamych ianrov:Na vyvin europskeho realizmu mala vplyv:Pod autobiografickou prozou sa rozumie:V Martine vychadzali v...

Dejepis – otázky

067 Mierova zmluva s Rakuskom pa prvej svetovej vojne sa nazyva:Mierova zmluva s Mad’arskom pa prvej svetovej vojne bola uzatvorena v roku:Mierova zmluva s Mad’arskom po prvej svetovej vojne sa nazyva:Prva svetova vojna sa...

Dejepis – otázky

068 „VeAca trojka“ (Stalin, Roosevelt, Churchil) sa prvykrat osobne stretla na konferencii:Teheranska konferencia „vei’kej trojky“ sa konala v roku:Jaltska konferencia „vellcej trojky“ sa konala v roku:Medzi porazene staty v druhej svetovej vojne patrili:V Europe...

Dejepis – otázky

064 Sucasny generalny tajomnik OSN je statnym prislusnikom:Zasada „pacta sunt servanda“ znamena:Medzinarodny dohovor o potlaceni a trestani zlocinu apartheidu bol prijaty na pode:Dohoda o odstraneni vsetkych foriem diskriminacie zien bola prijata v roku 1979...

Dejepis – otázky

065 Kedy bola podpisana asociacna dohoda CSFR k Europskemu spolocenstvu:K neutralnym statom patri:Kde bola uzatvorena zmluva o r,esireni jadrovych zbrani?Za neangazovane staty povazujeme staty, ktore:Kedy sa stala Slovenska repub.’ika clenom Medzinarodneho menoveho fondu?Kedy sa...