História otázky

Dejepis – otázky

Aké dôsledky vyvolala nevyhnutnost‘ budovat‘ zavlazovacie a odvodnovacie zariadenia v Mezopotamii ad konca 6. tis. pred n. l.?Akými znakmi mozno vymedzif pojem susedske obciny, ktoré sa vytvarali ad konca 6. ti-sicrocia pred n. I....

Dejepis – otázky

041 Ktorý staroorientalny národ vytvoril ako prvý písmo?Ako sa volal najstarsi epos v dejinach I’udstva, ktory vznikol v staroorientalnej Mezopota-mii?Z coho vznikli zaklady astronomic v staroorientalnej Mezopotamii?Aka sustava sa utvorila v matematike v staroorientalnej...

Dejepis – otázky

039 Na základe akých kritérií sa v stredoveku začala šľachta postupne deliť’ na vyssiu a nizsiu?Ktoré skutočnosti umožnili v stredoveku neobyčajný vzrast hospodárskej moci cirkvi, jej premenu na bohatú a mocnú cirkev?Aké dôsledky na...

Dejepis – otázky

Ako vznikol vo Francúzsku začiatkom 14. storočia stavovsky snem, generálne stavy? Ktorý anglicky kral‘ vydal r. 1215 Veľkú listinu slobôd (Magna charta libertatum)? Kedy vydal anglicky kral‘ Jan Bezzemok Veľkú listinu slobôd (Magna charta...

Dejepis – otázky

040 Akú dynastiu založil Henrich VII., ktorý sa roku 1485 zmocnil anglickeho tronu?Aký statny utvar, resp. statne utvary sa utvorili na Apeninskom polostrove v 12. – 15. sto-roci?Aké postavenie ziskali siedmi kurfirsti vo Svatej...

Dejepis – otázky

038 Ako sa volal filozoficky založený rímsky cisár, ktorý sa osobne zúčastnil bojov v marks manskych vojnách (r. 172 – 175) za Dunajom?Ako sa volal rímsky cisár, ktorého vojska na výprave v markomanských vojnách...

Dejepis – otázky

V ktorých storočiach vznikali v stredovekej Európe viaceré nove mesta ako strediska remeselnej výroby a obchodu?Akými znakmi sa vyznačovali vrchnostenské mesta (na rozdiel ad kráľovských a ríšskych miest)?Prejavom akého úsilia bolo združovanie miest do...

Dejepis – otázky

037 37Ako sa volal vedec – Grék z helenistického obdobia staroveku, ktorý vynikol v teoretickej fyzike pri zostrojovaní vojnových strojov?Kto v staroveku v helenistickom období zhmul poznatky o geometrii, systematicky ich utriedil tak, že...

Dejepis – otázky

Na základe akej udalosti roku 133 pred n.l. Rím vytvoril „provinciu Ázia“ a tým ovládol vac-sinu starovekého sveta a stal sa impériom?Dobytím, ovládnutím a vytvorením ktorých provincii sa v priebehu r. 264-133 pred n.l....

Dejepis – otázky

Akú hodnosť zastaval v Aténskom mestskom state ad r. 594 pred n.I. Solon?Čoho sa tykal Solonov zákon, ktorý narušil zastarane rodové zriadenie a zároveň zlomil političku moc aristokracie?Aké boli dôsledky uskutočnenia zákona o rozdelení...