História otázky

Dejepis – otázky

036 Ako sa volal vojnový konflikt v klasickom období gréckych devin, trvajúci ad r. 492 – 449 pred núl.?K akým výsledkom viedlo súperenie Atén a Sparty po víťazstve nad Perzskou ríšou? Ktoré udalosti patria...

Dejepis – otázky

Ako sa volal grécky historik, dielom ktorého (a peloponézskej vojne) vyvrcholilo grécke dejepisectvo?Kto patril k najvyznamnejsi dramatikom klasického obdobia starovekých gréckych de-jin?Ako sa volal najslavnejsi tvorca komédii klasického obdobia starovekých gréckych devin? Ktorý organ...

Dejepis – otázky

S prichodom ktorého nového semitskeho kmeňa súvisel vznik Starobabylonskej ríše (okolo roku 1900 pred n. 1.)?Ako sa nazýval najvyznamnejsi panovník Starobabylonskej ríše (okolo r. 1800 pred núl.), ktorý ovládol celu Babyloniu, ale aj časť‘...

Dejepis – otázky

035 Povodie ktorej rieky v Indii sa stalo strediskom centralizovaného štátu indoeurópskych Árijcov, ktorí asi ad r. 1500 p.n.l. ovládli severnú Indiu?Ako sa volala vládnuca kasta v starovekej Indii?Ako sa volala kasta, ktorá mala...

Dejepis – otázky

033 Aké postavenie, pravá a povinnosti mal čleň bojovej družiny, ktorý dostal pridelenú pôdu v ranom stredoveku?Kto a z akej dynastie sa pokladá za zakladateľa Franskej ríše (koncom 5. storočia)? Aké činy vykonal v...

Dejepis – otázky

Aké historicky významné činy pri sírení kresťanstva v kresťanských misiách uskutočnila Byzancia, byzantskí cisári (v 9. a 10. storočí)?Aké postavenie, resp. význam, malo mesto Mekka, ktoré vyrástlo začiatkom stredoveku na západnom pobreží Arábie?Ako sa...

Dejepis – otázky

034 Ako sa zaslúžilí Arabi v stredoveku o rozvoj remeselnej výroby (ktoré tkaniny v textilnej vy-robe začali vyrábať)?Aké typy štátov sa rozlišujú v rámci otrokárskej formácie?Štáty akého typu vznikali ad polovice 4. tisícročia pred...

Dejepis – otázky

Na základe akého pravá získavali kolonisti v 12. a 13. storočí v priebehu kolonizácie ces-kych krajín iste výsady a ich záruky?Akými znakmi sa vyznačovala hlavná vlna vnútorného osídľovania na Slovensku v 13. stor.?Zákonník ktorého...

Dejepis – otázky

032 32Aké udalosti sú spojene s panovaním Premysla Otakara II. /1253-1278/?Ako sa vyvinul a vyriešil vzťah medzi Premyslom Otakarom II. /1253-1278/ a Rudolfom Habsburským?Aké postoje zastavala Češka šľachta počas panovania Premysla Otakara ll. /1253-1...

Dejepis – otázky

Ako sa prejavila skutočnosť’, že Karolovi IV. sa nepodarilo uskutočniť‘ veľké plány na trva-le udržanie prosperity v českých krajinách?Ktorý uhorsky kral‘ potvrdil v roku 1222 Zlatou bulou požiadavky zemanov? Aký bol obsah Zlatej buly...